TYTO PODMÍNKY UŽITÍ RÍDÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ TECHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK ("stránek"). PRÍSTUPEM NA TYTO STRÁNKY SE ZAVAZUJETE SE PODMÍNKAMI RÍDIT. PROSÍM, PECLIVE JE CTETE.
 • 1. Rozsah; Zmeny. Tyto podmínky užití predstavují kompletní dohodu mezi Creative Labs (Europe) Ltd. (Registrovaný v Irsku, No: 580841) ("my", "náš" a "námi") a Vámi a nahrazují drívejší dohodu týkající se stejného tématu. TYTO PODMÍNKY UŽITÍ MUŽEME KDYKOLIV ZMENIT. ŽÁDÁME VÁS PROTO, ABYSTE SI JE OPETOVNE PROHLÉDLI POKAŽDÉ, KDYŽ NAVŠTÍVÍTE NAŠE STRÁNKY. VAŠE NÁVŠTEVA TECHTO STRÁNEK PO ZMENE PODMÍNEK ZNAMENÁ, ŽE JSTE PODMÍNKY PRIJALI.
 • 2. Osobní Informace; ochrana soukromí. Podívejte se na naše ujednání ohledne ochrany soukromých dat, týkající se shromaždování a používání osobních informací. Souhlasíte, že mužeme sbírat a používat informace o návštevníkovi popsané v ujednání týkajícím se ochrany soukromých dat.
 • 3. Materiály a Omezení. Všechny materiály na techto stránkách, které zahrnují nejen obrázky, ilustrace, texty, zvukové klipy a videoklipy ("Materiály"), jsou chráneny autorskými právy a/nebo dalšími vlastnickými právy a jsou našim vlastnictvím nebo vlastnictvím tretích stran, které nám povolily použití svých materiálu. Není povoleno jakkoliv kopírovat, reprodukovat nebo dále publikovat, nahrávat, zasílat, prenášet, distribuovat a/nebo vytváret odvozené práce z techto materiálu. Jakékoliv porušení predešlého narízení je porušením autorských práv a je dle ustanovení uvedených v podmínkách užití zakázáno.
 • 4. Souhlas uživatele. Tyto webové stránky umožnují návštevníkum uverejnit své názory, komentáre a další obsah. Takovýto obsah mužete na stránkách uvádet a to v prípade, že není v rozporu se zákonem, že v žádném prípade nemuže poškodit žádnou tretí stranu, neobsahuje softwarové viry, politické názory, masové rozesílání a že není žádnou formou spamu. Nesmíte užít nepravou emailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo spolecnost nebo jakkoliv jinak poskytovat zavádející informace ohledne puvodu produktu nebo obsahu. Vyhrazujeme si právo (ale není naší povinností) odstranit jakýkoliv takový obsah, prestože kontrolu obsahu neprovádíme casto. V prípade, že na stránky pridáte jakýkoliv obsah, dáváte nám a našim pobockám právo na neexkluzivní, bezplatné, casove neomezené a neodvolatelné užití, kopírování, modifikaci, adaptaci, publikování, prekládání, a další práci s tímto obsahem, zahrnujíce distribuci médiím po celém svete. Vložením obsahu také nám a našim pobockám dáváte právo použít jakékoliv jméno vložené s tímto obsahem. Jste zodpovední, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva k jakémukoliv vloženému obsahu a že jakékoliv naše užití vámi vloženého obsahu nepovede k porušení jakýchkoliv práv tretích stran. Nechceme získávat tajné nebo chránené informace od vás skrze tyto stránky ani jiným zpusobem. Budte si tedy vedomi, že jakékoliv informace, které vložíte na tyto stránky nebudou vnímány jako tajné. Tím, že nám pošlete jakékoliv informace nám a našim pobockám dáváte neomezené a nezvratné povolení k jejich užití, kopírování, modifikaci, adaptaci, publikování, prekládání, použití jako podkladových materiálu pro další tvorbu, distribuci a prezentaci takových informací a materiálu.
 • 5. Odkaz na webové stránky tretích stran. Nekteré odkazy na techto stránkách vás odvedou z našich stránek. Odkazové stránky nejsou pod naší kontrolou a nejsme proto odpovedni za jejich obsah a odkazy. Odkazy na našich stránkách poskytujeme pouze pro vaše vetší pohodlí, což ale neznamená, že jsme za tyto odkazy jakkoliv odpovední.
 • 6. ŽÁDNÁ ZÁRUKA. PRÍSTUP A VYUŽÍVÁNÍ STRÁNKE JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. TYTO STRÁNKY JSOU POSKYTNUTY "TAK, JAK JSOU" A JSOU MAXIMÁLNE CHRÁNENÉ APLIKOVATELNÝM PRÁVEM. ZRÍKÁME SE JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH ZASTOUPENÍ A ZÁRUK A TO JAK VYJÁDRENÝCH, TAK IMPLIKOVANÝCH OHLEDNE TECHTO STRÁNEK, ZAHRNUJÍCE VHODNOST PRO DANNÝ ÚCEL, KVALITU, PRODEJNOST, VÝKON, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TRETÍCH STRAN, PRESNOST, KOMPLETNOST A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY NEBO VÝSLEDKY UŽÍVÁNÍ TECHTO STRÁNEK. NEZARUCUJEME, ŽE NA STRÁNKÁCH NEMOHOU BÝT VIRUSY, CHYBY NEBO DALŠÍ NEDOSTATKY A NEZAJIŠTUJEME PRES TYTO STRÁNKY PRÍSTUP NA INTERNET ANI ŽÁDNÉ SALŠÍ SLUŽBY. NEKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYNETÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ USTANOVENÍ NEMUSÍ TÝKAT. V TOM PRÍPADE JSOU VEŠKERÉ IMOLIKOVANÉ ZÁRUKY OMEZENY APLIKOVANÝM PRÁVEM CO DO ROZSAHU A CASOVE NA ŠEST (6) MESÍCU OD PUVODNÍHO DNE PRÍSTUPU NA TYTO STRÁNKY.
 • 7. OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI. V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEJSME ZODPOVEDNI ZA ŽÁDNÉ NÁROKY TRETÍCH STRAN VUCI VÁM NEBO ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, PRÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, KTERÉ TAKÉ ZAHRNUJÍ ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚSPOR A TO I V PRÍPADE, ŽE SE TAK DALO PREDPOKLÁDAT NEBO ŽE JSME NA TUTO MOŽNOST BYLI UPOZORNENI. SOUHLASÍTE, ŽE JEDINÁ NÁHRADA, KTEROU PO NÁS MUŽETE ŽÁDAT V SOUVISLOSTI S POŠKOZENÍM NEBO ZTRÁTOU ZAPRICINENOU UŽITÍM TECHTO STRÁNEK JE LIMITOVANÁ HORNÍ HRANICÍ 500 EURO. NEKTEÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ SYSTÉMY NEPOVOLUJÍ ZAHRNUTÍ NEBO LIMITACI NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH POŠKOZENÍ A POTOM SE VÁS NEKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ NETÝKAJÍ. V TOM PRÍPADE BUDE NÁHRADA LIMITOVÁNA NEJNIŽŠÍM MOŽNÝM ROZSAHEM A HODNOTOU DLE PLATNÉHO PRÁVA.
 • 8. Náhrada škody. Zavazujete se, že nás, naše licencované partnery, pobocky, pracovníky, reditele, konzultanty a agentury odškodníte a ochráníte v prípade jakýchkoliv nároku tretích stran v prípade vaše neautorizovaného nebo špatného zacházení s temito stránkami nebo materiály na techto stránkách, porušení podmínek užití, porušení autorského zákona nebo jakýchkoliv jiných práv dalších osob a stran.
 • 9. Právo; Jurisdikce; Soudní náklady. Podmínky užití se rídí právem Irské republiky. Souhlasíte, že v prípade soudní pre spojené s temito podmínkami užití budou príslušným soudem místní soudy v Dublinu v Irsku a že se jejich rozhodnutí povolíte. V prípade, že se smluvní strany techto podmínek užití dostanou do soudní pre, vítezná strana je oprávnena k veškerým náhradám vcetne odpovídajících poplatku právního zastoupení a soudních výdaju. Nehlede na další ustanovení techto podmínek užití máme právo na požadování nápravy týkající se uposlechnutí kteréhokoliv z zarízení techto podmínek užití nebo na vydání predbežného nebo trvalého soudního narízení proti porušení smluvních podmínek. Nehlede na jakékoliv další ustanovení techto podmínek užití máme právo požadovat náhradu za specifické porušení jakéhokoliv ustanovení techto podmínek užití nebo žádat predbežné nebo trvalé soudní rozhodnutí vztahující se k porušení techto podmínek s cílem zajistit naše práva dána temito podmínkami užití a to u jakékoliv príslušného soudu.
 • 10. Odlucitelnost; Bez zreknutí se nároku. Pokud se nekterá ustanovení techto podmínek užití nebo jejich aplikace na jakoukoliv osobu, místo nebo záležitost stanou na základe pravomocného rozhodnutí soudu neplatnými, nevymahatelnými nebo chybnými, zustanou všechna ostatní ustanovení techto podmínek užití a jejich aplikace na jakoukoliv osobu, místo nebo záležitost platnými. V prípade, že na základe našich práv nebudeme reagovat nebo budeme reagovat se zpoždením neznamená, že našich práv proti vám nemužeme využít v budoucnosti. V prípade, že využijeme pouze jednu naší pravomoc nebo využijeme naše pravomoci cástecne nám nebrání, abychom techto našich práv využili v budoucnu.
 • 11. Kontakt. 
 • Muže nás kontaktovat na:

  Legal Department
  Creative Labs (Europe) Ltd.,
  Unit Q2,
  North Ring Business Park,
  Santry,
  Dublin, D09 EV70.
  Registered in Ireland (No: 580841)
  hello@creative.com

   
 • 12. Kopie podmínek užití. Kopie podmínek užití si mužete vytisknout využitím funkce tisku u Vašeho prohlížece.